لباس های مخصوص یک بار مصرف

sterile روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CG-S-105

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CG-S-105
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
sterile روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CG-S-205

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CG-S-205
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-S-101
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-201

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-S-201
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-301

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-S-301
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-401

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-S-401
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
sterile روکش کفش کشدار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روکش کفش کشدار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CB-S-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روکش کفش کشدار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روکش کفش کشدار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CB-S-101
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • S
 • M
 • L
 • U
تعداد
 • جفت
 • جعبه
шт
sterile آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CB-S-201

لباس های مخصوص یک بار مصرف

آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CB-S-201
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • S
 • M
 • L
 • U
تعداد
 • جفت
 • جعبه
шт
sterile آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CS-S-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
آستین ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CS-S-101
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • U
تعداد
 • جفت
 • جعبه
шт
sterile روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CH-S-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CH-S-101
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • U
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
sterile روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CH-S-201

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش کلاه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CH-S-201
Значок стерильности: Y
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • U
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CG-N-105

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CG-N-105
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CG-N-205

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CG-N-205
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-N-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-N-101
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-N-201

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-N-201
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-N-301

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-N-301
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-N-401

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CC-N-401
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт
روکش کفش کش دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)‌ روکش کفش کش دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)‌

نوع محصول: CB-N-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روکش کفش کش دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)‌

Закрыть
روکش کفش کش دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)‌
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CB-N-101
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • S
 • M
 • L
 • U
تعداد
 • جفت
 • جعبه
шт
روکش کفش کشی و بندی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روکش کفش کشی و بندی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CB-N-201

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روکش کفش کشی و بندی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روکش کفش کشی و بندی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CB-N-201
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • S
 • M
 • L
 • U
تعداد
 • جفت
 • جعبه
шт
آستین های ایزوگرام Isogarm™ (غیراستریل) آستین های ایزوگرام Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CS-N-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

آستین های ایزوگرام Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
آستین های ایزوگرام Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CS-N-101
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • U
تعداد
 • جفت
 • جعبه
шт
کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CH-N-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Бренд: Isogarm
Артикул: CH-N-101
Значок стерильности:
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • U
تعداد
 • عدد
 • جعبه
шт